Vásárnapi istentisztelet

Istentiszteleti alkalomra hívogatjuk Kedves Testvéreinket lelki templomainkba. Áldott adventi vasárnapot és várakozást!

Prédikáció – 2021. december 5.
Keresztelő János útkészítése

Köszöntés: A mi segítségünk, igei elcsendesedésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi
Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen.
Előimádság: 130. zsoltár
„A mélységből kiáltok hozzád, URam!
Uram, hallgasd meg szavamat! Figyeljen füled könyörgő szavamra!
Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki állhat meg előtted?
De nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!
Várom az URat, várja lelkem, és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.
Bízzál, (…), az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
Meg is szabadítja (…) – gyermekeit – minden bűnéből.”
Textus: Máté 3,1-9. 11.
„Ebben az időben jelent meg Keresztelő János, és prédikált Júdea pusztájában. Ezt mondta:
Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ő az, akiről Ézsaiás próféta így szólt: Kiáltó szó
hangzik a pusztában: készítsétek az Úr útját, és egyengessétek ösvényeit.
Maga János teveszőr ruhát viselt és bőrövet a dereka körül, eledele pedig sáska és erdei méz
volt. Tódult hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke, és miután megvallották
bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. Amikor pedig látta, hogy farizeusok és szadduceusok is
sokan jönnek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, így szólt hozzájuk: Mérges kígyók fajzatai! Ki
figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek Isten eljövendő haragja elől? Teremjetek azért megtéréshez
illő gyümölcsöket, és ne áltassátok magatokat azzal, hogy Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek,
hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Én ugyan vízzel keresztellek titeket
megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálam, én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját
hordozzam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket.”

Adventet Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Adventet élünk, a várakozás idejét. Még ha sok területén az életünknek másnak is tűnik ez az
idei évben, mint máskor – hiszen erre az időszakra is rányomja bélyegét a vírus ittlétének veszélye –, a

lényeg ott belül nem változik: vágyunk valami másra – egy kicsi szeretetre, egy kicsi jóságra, egy kicsi
megállásra, valamilyen változásra. A mindennapok félelme, bizonytalansága, kétsége, a betegség
veszélye, a kórházi szenvedések tudata bárcsak sokakat arra vezetne, hogy felfelé tekintve immáron
nem földi keretek közt mérve, hanem a mennyei magasságokhoz ragaszkodva, az élet Urához
odaalázkodva tudják kimondani: „jövel Uram Jézus”, hadd tapasztaljuk meg a Te gyógyító felemelő,
reményt adó, bátorító, életet adó szeretetedet.
„Adventus Domini” – „az Úr érkezése” – hangzik a karácsony előtti négy hét időszakának latin
eredetije. Bár nem igazán szoktuk a karácsony előtti időszakkal azonosítani, de ha mélyebben
belegondolunk, éppen erről szól Ady jól ismert verse, melyben ezt írja: „Mikor elhagytak, / Mikor a
lelkem roskadozva vittem, / Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten.” és ha felidézzük, a vers címe –
Az Úr érkezése – éppen ezt hozza. A költőnek beteljesült, igazi adventje volt. Ebben a pár sorban olyan
mélyen és csodálatosan mondja el, amit teológusok sokasága könyveken, köteteken keresztül próbál
magyarázni, vagy mi, lelkészek, időről-időre próbáljuk ezt feltárni, erről bizonyságot tenni, hogy
miként is érkezhet meg az Úr az életünkbe. Van úgy, hogy csöndesen és váratlanul érkezik… Mert Ő
nincs korlátok és rendszerek közé szorítva. Egy ölelés, egy felkarolás általa és máris kimondhatjuk,
beteljesült az adventem, vagy átérezzük azt, amit napi imádságainkban így szoktunk kérni: „jöjjön el a
te országod.”, mert ekkor jön el, ekkor születik ez meg bennünk. Várjuk az Isten országa eljövetelét…
Felolvasott alapigénk arról tesz bizonyságot, hogy megjelent valaki, aki Isten országának a
hírnöke, mégpedig Keresztelő János. Így kezdi igehirdetését: „Térjetek meg, mert elközelített a
mennyek országa.” Az, hogy itt az evangélistánál legtöbb helyen nem Isten országát, hanem mennyek
országát találunk, azzal magyarázható – amit nemrégiben a 3. parancsolat magyarázata kapcsán is
hallhattunk –, hogy korának kegyes zsidói között szokássá vált, hogy Isten nevét nem veszik szájukra,
hanem tiszteletteljesen körülírják. A történet elmondja, hogy tömegek mozdultak meg a szolgálatára,
mennek hozzá a pusztába. Bűnbánatuk és megtérésük jeleként sokan megkeresztelkedtek általa.
Mennek a farizeusok és a szadduceusok is hozzá és Keresztelő János keményen megfedi őket. Szinte
elmondja, hogy a vallásosság és a törvény ismerete nem elég, úgy is kellene élni. Azt is mondja, hogy
nem örökölhető a hit. Keményen ítéli és ostorozza ezzel a nép vezetőit. Itt a megtérés, az ő megtérésük,
mindenekelőtt a hamis, vallásosan megalapozott biztonságból való felébredést jelenti.
Erről a Jánosról mind a négy evangélistánál olvashatunk, mindegyiküknél úgy jelenti be az
Eljövendőt (a Messiást), mint bírót és mondhatjuk úgy, hogy annak „keresztelését” a végítélet
egységében látja. Keresztelő János az utolsó ószövetségi értelemben vehető próféta, hiszen ő maga is
és munkássága is Jézus eljövetelére mutat, ám magát azt az evangéliumot, amit az első nagypéntek és

húsvét üzen, ő még nem élhette meg. Az itt nála szereplő Lélek szót is – melynek görög és héber
megfelelője „vihart” is jelenthet – az ítélet jelképeként használta, és majd csak a keresztyén gyülekezet
érti ezt meg az ő húsvéti-pünkösdi tapasztalata értelmében.
Mi azonban már érthetjük ennek beteljesedését és ezen ítélet beteljesülését Jézus Krisztusban,
aki magára vette szennyes ruhánkat, megbékítette Istent, Atyánkat, bűneinkért elszenvedte az árat. Az
Ő érkezését várjuk. Nem jön Ő mindig királyi dicsfényben, megszokott, rendszerezett módon, van,
hogy csöndesen és váratlanul érkezik, de micsoda ajándék, hogy várhatjuk érkezését! Hívjuk hát Őt
bátran, ahogy ismert énekünkben is szoktuk mondani – így legyen áldottá a mi adventi várakozásunk:
„Jöjj, királyom, Jézusom, / Szívem, íme, megnyitom, / A gonosztól óvj te meg, / Meg ne rontson
engemet. // Véreddel, mely el-kifolyt, / Mosd le rólam, ami folt; / Élet útját megmutasd, / Én meg nem
találom azt. // Gógyítsd meg sok nyavalyám, / Enyhíts szívem bánatán; / Kétség, gond ha gyötrenek, /
Biztasd nádszál hitemet. // Van hatalmad rá, tudom, / Míveld, édes Jézusom: / Hit, remény és szeretet /
Töltse be a szívemet.” (464. dicséret) Ámen.

Utóima:
JÜRGEN MOLTMANN:
Adventi ima
Urunk, Jézus Krisztus,
várjuk eljöveteled, várjuk a békét,
mert annyi békétlenség van kívül a világban
és bent a szívünkben!
Várjuk eljöveteled,
mert az igazságra éhezünk,
és annyi igazságtalanság sújtja a népeket
és az embereket!
Várjuk eljöveteled,
mert szomjazzuk a szabadságot,
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk.
Add vissza reménységünket,
amit elvesztettünk.
Add meg újra a szeretetet azoknak,
akik hideg idegenséggel viselkednek egymással szemben.
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet
megtapasztalhassuk életünkben.

Kérünk, hallgass meg minket.
Ámen.

Úri ima:
„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom
és a dicsőség mind örökké.” (Mt 6,9-13) Ámen!
Adakozásra való felhívás
Áldás: „készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! Minden völgyet töltsetek fel, minden
hegyet és halmot simítsatok el, a görbe legyen egyenessé és a göröngyös simává. És mindenki
meglátja az Isten szabadítását.” (Lk 3,4b-6)

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .