Prédikáció – Isten számon tart!

Köszöntés: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek Isten közösségében. A mi segítségünk, igei elcsendesedésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, Aki teremtett, fenntart és bölcsessége által igazgat mindeneket. Ámen. 

Előimádság: Szent és Felséges Istenünk! Olyan jó nekünk a világ zajából, rohanásából a Te színed elé alázkodnunk, hiszen itt mindig megnyugvásra, vigaszra, örömre, erőre lelhetünk és nem olyanra, amit a világ kínál – mulandóra –, hanem örök életes tárlatokba nyílóakra. Köszönjük, hogy mindez Jézus érdeméért a miénk is miénk lehet. Kérünk, Szentlelked által vezesd most is oda a mi tekintetünket, hogy igei üzeneted ne csupán fülünkig, de szívünkig is elérjen és ez által ocsúdtasd a mi roskatag szívünket, életünket. Erősíts és vértezz fel minket a Te evangéliumod végtelen gyámolával, amelyben rejtve van minden szereteted, szabadítani-akarásod és kegyelmi üdvözítésed. Ámen.

Lectio: 4Mózes 1. válogatott versei (1-4. 17-19. 45-50.)

„Így szólt az ÚR Mózeshez a Sínai-pusztában, a gyülekezet sátrában a második hónap első napján, Egyiptom földjéről való kijövetelük után a második esztendőben: Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét nemzetségeik szerint, atyáik háza népe szerint, a nevek száma szerint, minden férfit főről főre, húszesztendőstől fogva és feljebb, mindenkit, aki harcra fogható Izráelben. Számláljátok meg őket seregenként, te és Áron! Legyen veletek egy-egy férfi mindegyik törzsből, mindegyik atyái háza népének feje legyen.

Maga mellé vette Mózes és Áron e név szerint is kijelölt férfiakat. Összegyűjtötték az egész gyülekezetet a második hónap első napján, és bejegyezték születésük idejét nemzetségeik szerint, atyáik háza népe szerint, a nevek száma szerint, húszesztendőstől fogva és feljebb, főről főre. Ahogy az ÚR parancsolta, úgy számlálta meg őket Mózes a Sínai-pusztában.

Mindazok, akiket számba vettek Izráel fiai közül, atyáik háza népe szerint, húszesztendőstől fogva és följebb, minden harcra foghatót Izráelben, mindazok, akiket megszámoltak: hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak. De a lévitákat atyáik háza népe szerint nem vették számba közöttük. Mert így szólt az ÚR Mózeshez: Csak Lévi törzsét ne vedd számba, és ne sorold őket Izráel fiai közé, hanem rendeld őket a bizonyság hajlékának, minden edényének és minden ahhoz valónak őrzőivé. Ők hordozzák a hajlékot, minden edényét, szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.”

Vasárnapot ünneplő Keresztyén Gyülekezet, Kedves Testvéreim!

A napokban belefogtunk Bibliaolvasó Vezérfonalunk szerint haladva Mózes 4. könyvének olvasásába, abban a könyvben merülünk most jobban el, amit a Kis Káténk szavaival így foglalhatunk össze és így ismerhetünk: „a Nép megszámlált rendjéről”. Miért is mondhatjuk ezt? Sok statisztikai adat szerepel ebben a könyvben. Hozzá kell azonban azt is tennünk, hogy ez a bibliai irat használati utasításnak tűnik Izráelnek a Sínai-hegy elhagyása után – átfogva ezzel azt a közel negyven éves időszakot, ami a Sínai-hegyi törvényadástól a honfoglalás kezdetéig eltelt. A magyarázatok szerint a szerző azzal a céllal írta le a történteket, hogy rávilágítson az Úr elvárásaira és Izráel reakcióira egy sajátos időszakban, amikor a nemzet megkapta Isten ígéretét az ígéret földjére, de még nem tapasztalta meg annak beteljesülését.

Ennek a könyvnek bevezetőjéből, vagy mondhatjuk úgy is, hogy nyitányából szólt hozzánk néhány vers alapigeként. Mit figyelhettünk meg, mivel is kezdődik mindez? „Így szólt az ÚR Mózeshez a Sínaipusztában…” Isten akarata tehát a népnek ez a megszámlálása, az Ő szavára történik. Nemrégiben hallhattuk egy másik népszámlálásos történetet az Ószövetségből, Dávid idejéből, ahol nem az Úr kívánságára történt a számba vétel és hallhattuk is a következményeket, nem épp pozitívumokat mutattak. Itt azonban teljesen másról van szó: a mindenható Isten akaratának megfelelően történik minden, ő ehhez pontosan megadja az utasításokat is, kiket, hogyan, milyen sorrendben kell feljegyezni. Miért kérheti mindezt? Hát nem ismer Ő mindannyiunkat nagyon jól?

De, Nála számon vagyunk tartva, de fontos, hogy időközönként a földi keretek közt is meg legyenek a legfrissebb információk, hogy ahogyan például itt Mózes idejében számba kellett venni a húsz éves és annál idősebb férfiakat törzsi lebontásban, hogy az Isten által megbízott vezetők is tudjanak számolni az erejükkel esetleges háborúk, ellenséges betörések esetén. A szent sátor körül szolgálatot végzők rendjéről külön fejezetben olvashatunk. De láthatjuk, Istennél mindenkinek helye és feladata van! Mindenki számon van tartva! Legyen ez számunkra ma mindebből az első üzenet: Istennél számon vagyok tartva, az Ő seregében Nekem is helyem van! Nem vagyok elfeledett, jelentéktelen pont a csillagok tengerében, hanem bizony itt fontos helyem van! Miért? Mert részese lehetek annak a szeretetnek, mit János apostol evangéliumában így ír le: „úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte az ő Fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa.” (3,16-17)

Kedves Testvéreim, most mi is kaptunk arra lehetőséget, hogy ennek bizonyosságát tegyük, hiszen holnap lesz pontosan egy hónapja, hogy országunkban is népszámlálás folyik. Március 31-ig még az online térben van lehetőségünk a digitális kérdőív kitöltésére, onnantól pedig október 31-ig igénybe lehet majd venni az asszisztált népszámlálás szolgáltatását. Ennek keretében számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége. Lehetőség arra, hogy most mi is vállaljuk Istenhez, az ő népéhez, gyülekezetéhez, egyházához tartozásunkat, ezzel pedig felvidéki magyar reformátusokként büszkén valljuk azt is, hogy MAGYARSÁGUNK és REFORMÁTUSSÁGUNK érték! Biztos vagyok abban, hogy nem véletlenül épp a napokban került vezérfonalunk szerint olvasásra ez az Ige-rész. Az elmúlt héten ugyanis több helyről érkezett a sajtóban az az információ, hogy a túlnyomó részt magyarok által lakott városainkban nagyon alacsony a részvételi arány a népszámláláson. Figyelmeztetés lehet ez, még van idő, még nincs késő! Sok múlik rajta… ne habozzunk hát, álljunk ki értékeink mellett!

Erre ösztönözhetnek bennünket a holnapi nap folyamán megrendezésre kerülő emlékünnepségek is, melyek felelevenítik majd bennünk, hogy 1848. március idusán miként álltak ki a szabadság elérése érdekében nemzetünk nagyjai, akiket mi már úgy ismerhetünk, mint márciusi ifjak. Egy közös cél lebegett szemük előtt: a magyar szabadság, ezért képesek voltak vérüket, erejüket, idejüket, de akár életüket is áldozni. Van mit tőlük tanulnunk, nem keveset kaptunk örökül tőlük és nem keveset köszönhetünk nekik! Erről majd holnapi rövid istentiszteletünkön iskolásaink közreműködésével bővebben is megemlékezünk még akkor is, ha ezekben a pillanatokban mi is úgy érzünk – és éppen most mondhatjuk ki, hogy már egy éve, hogy kisebb-nagyobb szünetekkel ezt éljük –, mint Márai Sándor az angyali segítséget hívó költeményének sorai megírásakor, miszerint: „Mennyből az angyal menj sietve / Az üszkös, fagyos Budapestre. / Oda, ahol az orosz tankok / Között hallgatnak a harangok” (Mennyből az angyal).

Bár „…hallgatnak a harangok”, illetve sok helyen azt hallhatják gyakran, hogy a gyászt, valaki elmenését kiáltják bele a csendbe, Isten szavával, üzenetével mégsem hagy ma sem magunkra bennünket és szívünkre helyezi: az én seregemben van számodra hely, számon tartalak, az én gyermekem vagy, nem vagy egyedül, én szeretlek! Legyen hát előttünk és szívünkben ez a bizonyosság az élet harcterén is, ha nehézségek is támadnának – egészségügyi, pénzügyi, családi, munkahelyi téren akár – akkor se feledjük el, mit ismert dicséretünkben így szoktunk énekelni: „Nem éltem még e föld színén: te értem megszülettél; :/: Még rólad mit sem tudtam én: tulajdonoddá tettél; Még meg sem formált szent kezed, Már elválasztál engemet, Hogy társam légy e földön.” (329, 2. vers) Ámen.

Utóimádság: Mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük, hogy Megváltónknak, Jézusnak érdeméért mi is így szólíthatunk meg Téged és köszönünk minden ezzel kapott ajándékot, mit gyermeklétünk így magába foglal: szeretetedet, odafigyelésedet, számon tartásodat és mindazt, amelyekről az igehirdetésben is hallhattunk. Áldunk Téged, amiért Te így fordulsz hozzánk, érdemtelen, bűnös gyermekeidhez! Mi szeretnénk ennek köszöneteként élni az életünket, erre mutatni mindennapjainkban, de be kell, hogy valljuk, oly gyakran nem sikerül: meggyengül a hitünk, a körülményekre nézünk és nem Rád, vagy éppen magával ragad a világ… Kérünk, bocsásd ezt meg nekünk és Te vonj ilyenkor is magadhoz közelebb bennünket. Könyörgünk most azokért, akik nehéz napokat élnek: a magányosakért, az özvegyekért, a betegekért, az árvákért, a súlyos terhek alatt roskadókért, a kétségek közt hányódókért, kérünk, kegyelmesen hajolj oda hozzájuk. Imádkozunk a vírus sújtása alatt lévőkért, add nekik a gyógyulást és a megoldást. Eléd hozzuk az egészségügyi dolgozókat és a vezetőket, Te adj nekik bölcsességet, erőt, türelmet és alázatot a helytálláshoz. Fohászkodunk azért, hogy felvidéki testvéreink merjék és akarják megvallani e népszámlálás alkalmával vallási, nemzeti hovatartozásukat és büszkén vállalják magyar anyanyelvüket. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy most mi tudunk Rólad bizonyságot tenni az emberek előtt. Eléd hozzuk most gyülekezetünket, kicsinyeinket és nagyjainkat egyaránt, városunkat, népünket, nemzetünket és kérünk, jó Pásztorként légy és maradj mivélünk. Ámen.

Úri ima:

„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké.” (Mt 6,9-13) Ámen!

Áldás: „Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel.” (2Ján 1,3) Ámen.

Hirdetések: Holnap, március 15-én, nemzeti ünnepünkre emlékezve rövid istentisztelettel jelentkezünk majd gyülekezetünk online felületein. Ezen az alkalmon konfirmandusaink és iskolánk tanulói is közreműködnek majd – ahogy az igehirdetésben is hallhattuk. Fogadjuk szeretettel szolgálatukat!

Valamint hirdetem a gyülekezet előtt, hogy lehetőségünk van ebben a helyzetben is az adakozásra, az Isten dicsőségére vagy egyéb célra szánt összeget átutalhatjuk gyülekezetünk számlaszámára, mely megtalálható weboldalunkon és Facebook oldalunkon egyaránt. Köszönjük!

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .