Koronavírus – egyházunk Zsinati Tanácsának határozata

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 2020. március 24-én tartott elektronikus ülésén a koronavírus okozta járványügyi rendkívüli helyzet kapcsán intézkedéscsomagot hagyott jóvá.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa – figyelembe véve a Szlovák Köztársaság közegészségügyi hatóságainak ajánlásait, valamint a Krisztustól tanult, egymás iránti, felebaráti felelősség és szeretet alapjain nyugodva – a következő rendkívüli határozatokat hozza:

I. A Zsinati Tanács deklarálja a rendkívüli állapotot a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházra vonatkozólag, amely mind az egyházközségeket, mind az egyházmegyéket, mind pedig az egyetemes egyházat érzékenyen érinti a Krisztustól kapott szolgálata és küldetése tekintetében. De az ilyen nehéz helyzetekben is még inkább azt a hitbeli helytállást, toleráns és fegyelmezett összefogást kell tanúsítanunk, amely továbbra is méltón képviselteti velünk Isten országát a világban. Éppen ezért fokozott odafigyelésre, imádságos küzdelemre és egymás iránti felelősségre hívjuk minden kedves egyháztagunkat és tisztségviselőinket, annak érdekében, hogy a járványügyi helyzetben egyházunk – ha némileg más körülmények között és módozatban is, de – a rendíthetetlen lelki erőt képviselje a hívek közösségében. Ezen folytonosságot szolgálja az alább meghozott és rendkívüli döntések sora is. Továbbá a Zsinat Tanács – vállalva a Zsinat iránti felelősséget – felhatalmazza a Zsinati Elnökséget, hogy az állami hatóságok iránymutatásait folyamatosan kövesse, és azokat megfontolva – operatív kérdések kezelése érdekében – azonnali döntést hozhat, melyről összefoglaló beszámolási kötelezettséggel tartozik a Zsinati Tanácsnak, a járványügyi helyzet okozta fenyegetettség megszűnése után. A Zsinati Elnökségnek e rendkívüli felhatalmazása 2020. május 31-éig tart, amely időpont után a Zsinati Tanácsnak további rendelkezéseket kell megfogalmaznia.

II. A Zsinati Tanács – figyelembe véve a koronavírus terjedésének intenzitását – térbeli vonatkozású ülésezési moratóriumot rendel el 2020. május 31-ig, amely mind a Zsinat, mind a Zsinati Tanács, mind a Zsinati Elnökség, valamint egyéb bizottságai és szervei térbeli ülésezésére vonatkozik. Jelen rendelkezés nem érinti, ezen szervek elektronikus vagy távközlési eszközökkel történő munkáját, sőt, a Zsinati Tanács kifejezetten javasolja – a munkafolytonosság fenntartása érdekében – ezen eszközök igénybevételét. Továbbá javasolja azt is, hogy a jelzett időszakig terjedő ülésezési moratóriumot az egyházmegyék és az egyházközségek is tartsák meg.

A 2020. évben tartandó ülésezésekre – s leginkább akkor, ha a moratórium időszakán belül tartandó ülésezésekről van szó – a rendkívüli ülésezésekre vonatkozó szabályokat kell követni. Ez alól kivételt képez az egyetemes egyházi tisztújítások érdekében tartandó testületi ülésezések, melyekre az 1/2018. tv. rendelkezései az irányadók.

III. A Zsinati Tanács – az állami közegészségügyi hatóságok ellenkező iránymutatása kiadásáig és a Zsinattal szemben vállalt elszámolási felelősség tudatában – a közvetlen légkörű és adott esetben nagy létszámú emberi közösséget összefogó istentiszteleti alkalmak megtartásának módozat-változtatásáról is határoz a következőképpen:

A templomban vagy egyéb istentiszteleti helyen tartandó szolgálati alkalmak módját olyan alternatív megoldásokkal kell felcserélni, amely kerüli az emberek közvetlen térbeli együttlétét, és megelőzi a ragályos betegség terjedését. Javallott az elektronikus és távközlő eszközök igénybevétele, illetve – ezen technológiák hiányában – az igehirdetések nyomtatott úton való eljuttatása a gyülekezeti tagoknak.
E rendkívüli helyzetben is különösképpen érvényes a felhívás, hogy az igehirdetők a szolgálati helyükön dolgozzanak az igével, hogy a gyülekezeti testvérek a saját pásztoruk által kínált lelki táplálékkal élhessenek; illetve hogy a lelkészek közvetett módon mindenképpen tartsák a kapcsolatot a rájuk bízottakkal.
A keresztség szentségének kiszolgáltatását javallott a fentebb jelzett moratórium időszakán túlra időzíteni. Csak semmilyen módon nem halasztható esetben lehetséges kiszolgáltatni pusztán a szülők és keresztszülők jelenlétében. Ezen rendelkezés megfontolandó az esküvői szolgálatok elvégzése tekintetében is.
Az úrvacsora szentségének kiszolgálásával kapcsolatosan a Zsinati Tanács javasolja, hogy a gyülekezetek és a hívek az elektronikus eszközök által nyújtott lehetőséggel éljenek, és a lelkészek, egyházmegyék és az egyetemes egyház szervezésében közvetített úrvacsorai liturgiába bekapcsolódva odahaza vegyék a sákramentum jegyeit.
A temetési szolgálatok kapcsán a Zsinati Tanács a közegészségügyi hatóság iránymutatásait kéri követni; s mivel halaszthatatlan szolgálatról van szó, koncentrált odafigyeléssel szükséges eljárni. A temetést szabadban – lehetőleg a halottas ház belterét kerülve – kell elvégezni, a lehető legrövidebb időkeretben, tájékoztatva a gyászoló közösséget a szokásos részvétnyilvánítási módok elhagyásáról, felváltva azt a szóbeli részvétnyilvánítással.
A harangszó igénybevétele az alternatív igehirdetési módok előzményeként is javallott.
Az iskolai hittanok megtartására a távoktatási szabályok az irányadók, de hasonló módszer a gyülekezeti hittanok és konfirmációs előkészítők tekintetében is alkalmazhatók.
A Zsinati Tanács – legalább a fentebb jelzett moratórium időszakában – javasol minden egyházi rendezvényt elhagyni vagy elhalasztani.
IV. A Zsinati Tanács javasolja a pünkösdi ünnepkörben tartandó konfirmációk elhalasztását a 2020. év ünneptelen félévére.

V. A Zsinati Tanács a 2020. évi húsvéti és pünkösdi ünnepkör keretében nem küld legátusokat szolgálatra.

VI. A Zsinati Tanács a Zsinat 2020. május 15-16-ra betervezett ülését, a 2020. év ünneptelen félévére halasztja.

VII. A Zsinati Tanács a beiktatásra váró lelkészek beiktatását a 2020. év ünneptelen félévében javasolja megtartani, így lehetővé téve azt, hogy a beiktatott lelkészek jelölhetővé váljanak az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre az egyetemes egyházi tisztújítása keretében.

VIII. A Zsinati Tanács javasolja az egyházközségeknek, hogy az egyházközségi tisztújításokat a 2020. év ünneptelen félévében, azon belül is leginkább augusztusban tartsák meg.

IX. A folyamatban lévő egyházi bírósági eljárások megszakítása a bírósági elnökök hatásköre – megfontolva a Zsinati Tanácsnak ezen rendelkezéseiben foglalt moratóriumra tett javaslatát. Ha az eljárás távúti eszközökkel lefolytatható, az ügyek tovább vihetőek. A felfüggesztések idejének elrendelésére vagy meghosszabbítására a Zsinat lelkészi és világi elnökének együttes rendelkezése, illetve az elsőfokú bíróság végzésbe foglalt döntése az irányadó.

X. A Zsinati Tanács – közalapról szóló 1/2009-es számú törvény sérelme nélkül – elrendeli, hogy a Zsinati Iroda az egyházközségek ez évi közalapi járuléka 2020. május 31-ig befizetendő első részletének befizetését ne ellenőrizze, így az egyházközségeknek – tartozás megállapítása nélkül – van lehetőségük a teljes összeget 2020. október 31-ig befizetniük. Továbbá felhívja az egyházközségek figyelmét arra is, hogy a Közalap egyházépítői keretéből merítendő pályázatok benyújtásának határidejét 2020. május 31-ig meghosszabbítja; egyben arra is kéri a pályázókat, hogy kellő megfontoltsággal járjanak el, és csak olyan, az ez évre időzített közösségi alkalmakra nyújtsanak csak be kérelmet, amelyet – e válsághelyzetre való tekintettel – meg is tudnak majd valósítani.

Mindezen rendelkezés visszavonásig, vagy megváltoztatásig, illetve az adott határozatokban jelzett határidők eléréséig érvényes.

„Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal!” (Jel 22,21)

Szóljon hozzá!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .